Szabályzatok

 

A Közalkalmazotti Horgász Egyesület

 

ALAPSZABÁLYA

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, az Alapszabály időközben bekövetkezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

 

I.

Általános rendelkezések (Ptk. 3:5. – 3:9. §)

 

 1. Az Egyesület neve: Közalkalmazotti Horgász Egyesület
 2. Az Egyesület rövidített neve: Közalkalmazotti HE
 3. Az Egyesület székhelye: 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 19/A.
 4. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, Magyarország Alaptörvénye szerint.
 5. Az Egyesület pecsétje: Köralakban: Közalkalmazotti Horgász Egyesület Szekszárd. Középen: stilizált horog.
 6. Az Egyesület jogi személy.
 7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

II.

 

Az Egyesület célja és feladatai (Ptk. 3:63. § (1) bek.)

 

 1. Az Egyesület célja:

 

a.) az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésének a biztosítása,

b.) a horgászat, a versenyhorgászat, horgászsport népszerűsítése és fejlesztése,

c.) az Egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése,

d.) a tagság igény szerinti ellátása a horgászathoz szükséges okmányokkal,

e.) a horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és betartatására szolgáló ismeretek közreadása,

f.) a természet védelme, kiemelten a horgászvíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékenyen fellépés a károkozókkal szemben,

g.) a fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet, a vízparti környezet védelmére való nevelésük, a gyermek és ifjúság horgászok oktatása, ismereteik fejlesztése által a horgász és a versenysport utánpótlás megteremtése,

h.) anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását,

i.) elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, egyéb rendelkezéseket, a horgászrend szabályait megismerjék, betartsák és betartassák,

j.) a saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét.

 

 1. Az Egyesület célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

a.) közreműködik az egészséges életmódra nevelésben,

b.) horgász versenyeket szervez,

c.) együttműködik más horgászegyesületekkel,

d.) részt vesz a horgászat, a horgász versenysport népszerűsítésében,

e.) találkozót, rendezvényeket szervez tagjai részére,

f.) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,

g.) segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében, leküzdésében, a         vizek tisztaságának megóvásában, a természet védelmében,

h.) a tagság érdekei és a testületek döntése szerint horgászversenyeket és egyéb rendezvényeket szervez.

 

 1. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

 

III.

 

Az Egyesület tagsága (Ptk. 3:65. §)

 

 1. Az Egyesületnek lehetnek rendes, és tiszteletbeli tagjai.

 

 1. Az Egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékukról, elfogadják az Egyesület céljait és vállalják az ezzel járó kötelezettségek teljesítését.

 

 1. Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. 

 

 1. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani. A kérelmet az Elnök terjeszti az egyesület Elnöksége elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.  A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. (Ptk. 3:67. §, 80. § m) pont)

 

 1. Az Egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek. A tagsági díj mértékéről a Közgyűlés dönt.(Ptk. 3:65. § (4) bek.)

 

 1. Tiszteletbeli tagnak, tiszteletbeli egyesületi vezetőnek választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. (Ptk. 3:65. § (2) bek.)

 

 1. A tagok joga és kötelességei (Ptk. 3:66. §)

 

a.) Az Egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.

 

b.) Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben,

 

c.) Választhatók egyesületi tisztségekre és megválasztják az egyesület tisztségviselőit,

 

d.) Részt vesznek és véleményt alkothatnak az Egyesület rendezvényein,

 

e.) Jogosultak az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni,

 

f.) Jogosultak a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

 

g.) Kötelesek tagdíjat fizetni – kivéve a tiszteletbeli tag,

 

h.) Kötelesek az egyesület érdekeit elősegíteni,

 

i.) Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek,

 

j.) Kötelesek az egyesület szerveinek határozatait betartani.

 

 1. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.

 

 1. A rendes tag a 7. pontban meghatározott jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik tisztségbe nem választható, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.

 

 1. Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeket teljesíteni. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

 

 1. A tagsági jogviszony megszűnik (Ptk. 3:68. §)

 

 1. a) a tag kilépésével;
 2. b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
 3. c) a tag kizárásával;
 4. d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

 

 1. Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. (Ptk. 3:68. § (2) bek.)

 

 1. Felmondás: Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának felmondására – figyelmeztetni kell. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. (Ptk. 3:69. §)

 

 1. Kizárás: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a kizárást lefolytató szervet és a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. Ennek megfelelően a taggal írásban közölni kell az eljárás megindítását, annak okát, bizonyítékait, a tagnak joga van észrevételeinek előadására írásban illetve a döntéshozó szerv előtt is megteheti ezt. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. (Ptk. 3:70. §)

 

 1. A tagsági jogviszony felmondással és kizárással történő megszűnéséről a Közgyűlés határozatot hoz. (Ptk. 3:69. § (2) bek., (Ptk. 3:70. §)

 

 1. Az egyesületnek nem lehet tagja az, aki horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

 

 1. Ifjúsági tagnak 18. éven aluli fiatalkorúakat lehet felvenni, melyhez szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása is.

 

 1. Az Egyesület rendes tagjai évente tagdíjat fizetnek. Tagsági díj fizetése minden egyesületi tag részére kötelező. Ennek mértékét a közgyűlés állapítja meg. A tagdíj összege 18.000,- Ft, a jogfenntartói tagdíj összege 3.000 Ft, melyek befizetése minden naptári év február 28. napjáig esedékes. Az új tagok a tagdíj összegét a területi jegy kiváltásakor kötelesek megfizetni. A tagdíj kizárólag készpénzben fizethető meg az Egyesület pénztárába. (Ptk. 3:65. § (4) bek.)

 

 1. Elhalálozás, felmondás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetén az egyesület elnöksége, egyéni elbírálás alapján méltányosságból, a már befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti.

 

 1. Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

 

 

IV.

 

Az Egyesület szervei és azok hatásköre, valamint a vezető tisztségviselőkre vonatkozó

összeférhetetlenségi szabályok

 

A./

 

A Közgyűlés (Ptk. 3:71. § és 3:74. §)

 

1.Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

2.A közgyűlés hatáskörébe tartozik (Ptk. 3:71)

 

 1. a) az alapszabály elfogadása módosítása;
 2. b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. c) a vezető tisztségviselő (elnök és elnökség tagjai) megválasztása 5 évre, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 4. d) az éves költségvetés elfogadása;
 5. e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek (elnökség) az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. i) a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 5 évre, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása, a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása 5 évre, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 10. j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
 11. k) a végelszámoló kijelölése,
 12. l) a fegyelmi szabályzat elfogadása és módosítása,
 13. m) azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

 1. A közgyűlést az elnökség hívja össze évente legalább egyszer. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont és a javasolt napirendi pontok megjelölésével legalább 15 (tizenöt) nappal korábban meg kell küldeni a tagok részére a helyben szokásos módon. Helyben szokásos módnak minősül az írásbeli értesítés, valamint az egyesület székhelyén történő kifüggesztés. (Ptk. 3:72. §)

 

A közgyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

a.) közgyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye,

 

b.) közgyűlés időpontja,

 

c.) közgyűlés helye,

 

d.) napirendi pontok,

 

e.) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást,

 

f.) a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

 

 1. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 2. a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 3. b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 4. c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

 

Ezen okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. (Ptk. 3:81. §)

 1. A közgyűlést az egyesület székhelyén kell megtartani, vagy ha a székhely erre nem alkalmas, akkor a közgyűlés a székhely szerinti közigazgatási területen belül erre alkalmas más címre is összehívható. Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

 1. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés az  eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintett nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

 

 1. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

 1. Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10 %-a – az ok és a cél írásban történő megjelölésével – kívánja. A tagok írásbeli kérelme alapján az Elnök a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a kérelemben megjelölt ok megjelölésével, gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról.

 

 1. A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja, a tiszteletbeli tag kivételével.

 

 1. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt kell választani.

 

 1. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít;

 

 1. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

 

 1. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

 

 1. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója;

 

 1. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

 

 1. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 1. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintett nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

 

 1. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Ptk. 3:76. §)

 

B./

 

Az Elnökség, Elnök, a vezetés működési rendje (Ptk. 3:77. §)

 1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Az elnökség 7 tagból áll. Az elnökség tagjait és elnökét a közgyűlés választja 5 évre. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.

 

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ. (Ptk. 3:78. §)

 

 1. Az elnökség tagjai:

                     

Elnök:            Nagy Csaba Zsolt      Szekszárd, Munkácsy M. u. 19/A.     an: Prantner Erzsébet

 

Tagok:Erős Ádám                 Szekszárd, Kadarka ltp.7.                  anyja n.: Györkő Enikő

            Dinnyés István           Szekszárd, Alisca u. 15.                anyja n.: Keresztúri Zsuzsanna

Nagy Miklós               Szekszárd, Béri B. Á. u. 23.              anyja n.: Kiss Julianna   

Nyárai Miklós             Szekszárd, Kerámia u. 20.                 anyja n.: Tóth Margit

Dr. Stier Éva Tünde  Szekszárd, Cseri János u. 108.           anyja n.: Kaufmann Éva

Teleki András             Szekszárd, Fagyöngy u. 10.               anyja n.: Schmidt Mária

 

 1. Az elnökség – a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével – az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.

Az elnökség feladatkörébe tartozik: (Ptk. 3:80. §)

 1. a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 6. f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 7. g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 8. h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 9. i) a tagság nyilvántartása;
 10. j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 11. k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 12. l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
 13. m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal.

 

 1. Az elnökség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet.

 

 1. Az elnökség tevékenységéről rendszeresen beszámol a közgyűlésnek.

 

 1. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket a napirend közlésével az elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább nyolc (8) nappal. Határozatképes az ülés, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely Elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése nem nyilvános. Az Felügyelő Bizottság elnöke a vezetőség ülésein meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt.

 

 1. Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.

 

 1. Az elnökségi ülésen külön meghívás alapján meghívott részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja.

 

 1. Az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.

 

 1. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök önállóan képviseli, de ezen jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök önállóan jogosult vagy a számlavezető pénzintézet előtti eljárásra meghatalmazott két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

 

 1. Az Elnök feladatai és hatásköre:

a.) a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,

b.) az Egyesület képviselete,

c.) az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,

d.) irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,

e.) gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,

f.) mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

 

 1. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén az egyesületet az elnökség két tagja együttesen is képviselheti.

 

 1.  Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
 2. a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 3. b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 4. c) visszahívással;
 5. d) lemondással;
 6. e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 7. f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 8. g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

 1. A vezető tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a és/vagy a felügyelő bizottság indokolt írásbeli javaslattal az elnökség kezdeményezheti. A visszahívásról a közgyűlés dönt.

 

 1. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

 

C./

 

Felügyelő Bizottság (Ptk. 3:82. §)

 

 1. Az Egyesület és az elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét három tagú Felügyelő bizottság kíséri figyelemmel. A Felügyelő bizottság az Egyesület felügyelő szerve. A Felügyelő bizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja meg az egyesület rendes tagjai sorából ill. a jogi személy rendes tag által jelölt személyek közül, többségi szavazattal 5 évre. A tagok újraválaszthatók.

 

 1. A Felügyelő bizottság tagjai: 

 

Elnök: Keresztes László        Szekszárd, Otthon u. 37.       anyja neve: Mechtl Edit

           

Tagok:Gárdi Gábor                Szekszárd, Bikavér u. 2.        anyja n.:Szombathelyi Magdolna

            Haffner Béla              Szekszárd, Jelky A. u. 9.        anyja n.: Acélos Erzsébet   

 

 1. A Felügyelő bizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább nyolc (8) nappal korábban. Az ülés határozatképes, ha azon a testület több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.

 

 1. A Felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.

 

 1. A Felügyelő bizottság delegált tagja törvényességi észrevételezési joggal részt vesz az elnökség ülésein, illetve a közgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek. Az Egyesület működési, szakmai és gazdasági beszámolóját előzetesen véleményezi, s erről tájékoztatja a közgyűlést.

 

 1. A Felügyelő bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az elnökséget. Amennyiben észrevételei alapján az elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Felügyelő bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben felhívására az elnöknek rendkívüli elnökségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, a Felügyelő bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a szervezet működése felett az ügyészség vagy más szerv törvényességi ellenőrzést nem gyakorol, a felügyelő szerv a szervezetet nyilvántartó bíróság előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.

 

 1.  A Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A Felügyelő bizottság tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

 

 

 

 

D./

 

Fegyelmi bizottság

 

 1. A fegyelmi bizottság négy tagját és elnökét a közgyűlés választja meg többségi szavazattal 5 évre.

 

 1. A fegyelmi bizottság tagjai:

 

Elnök: Dr. Ferenci József      Szekszárd, Tartsay ltp. 11.     anyja n.: Ferenci Mária

 

Tagok: Szegedi László          Szekszárd, Zrínyi M. u. 95.   anyja n.: Mayer Katalin

 Kovács István           Szekszárd, Csokonay u. 7.     anyja n.: Markgruber Mária

 Saárossy György       Szekszárd, Wesselényi u. 11. anyja n.: Heitzmann Erzsébet

 Mercsényi Gyula       Szekszárd, Alisca u. 13.         anyja n.: Varga Julianna

 

 1. A fegyelmi bizottság három tagú tanácsban szükség szerint ülésezik. Feladata az elnökség által tett javaslat alapján a fegyelmi eljárás lefolytatása és az elnökség felé történő javaslattétel az egyesület tagjának kizárása tekintetében.

 

 1. A fegyelmi bizottság ülését, annak elnöke hívja össze szükség szerint.

 

V.

 

A határozatok rendje

 

 1. A Közgyűlésről, valamint az Elnökség, a Felügyelő bizottság és a Fegyelmi bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni.

 

 1. A jegyzőkönyveknek tartalmazniuk kell különösen:

– a megjelent szavazóképes tagok számát (az elnökség és a Felügyelő bizottság esetében név szerint),

 

– a határozatképességet,

 

– a véglegesített napirendet,

 

– a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,

 

– a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az elnökség esetében név szerint),

 

– az egyesület nevét, székhelyét,

 

– a közgyűlés, Elnökségi, Felügyelő Bizottsági, Fegyelmi Bizottsági ülés helyét és idejét,

 

– a közgyűlésen, illetve Elnökségi, Felügyelő Bizottsági, Fegyelmi Bizottsági ülésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, határozati javaslatokat.

 

– a közgyűlés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

 

– az egyesület ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását érheti az ügyvezetéstől.

 

 1. A jegyzőkönyveket hitelesítik:

 

– a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,

 

– az elnökségi, a felügyelő bizottsági és a fegyelmi bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök.

 

 1. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 

– a határozat tárgyát,

 

– a határozatok számát,

 

– a határozathozatal időpontját,

 

– annak érvényességi körét, hatályát.

 

 1. Valamennyi egyesületi tagot érintő, 4. pont szerinti nyilvántartást a tagok tájékoztatása érdekében az egyesület hirdetőtábláján ki kell függeszteni. A testületek személyre szóló döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel.

 

VI.

 

A testületi összeférhetetlenség

 

 1. A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

 1. Nem lehet az Egyesület elnöke, elnökségi tagja, felügyelő bizottsági és fegyelmi bizottsági tagja az a személy, aki:

a.) olyan civil szervezetnél, amely jogutód nélkül szűnt meg – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget- úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b.) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c.) az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat – illetve,

d.) a b.) – c.) pontokban meghatározott személy hozzátartozója,

 1. e) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 2. f) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 3. g) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
 4. h) az a), e), f), g) pontoknál a tiltás az eseménytől számított három évre vonatkozik.

 

 1. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b.) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

c.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

d.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

e.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

VII.

 

Az Egyesület gazdálkodása

 

 1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:

 

– a cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,

– a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele,

– tagdíj,

– adomány, támogatás, pályázati bevétel,

– vállalkozási tevékenységből származó bevétel,

– egyéb bevételek.

 

 1. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, vagyontárgyak képezik.

 

 1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem azt a céljai szerinti tevékenységére fordítja.

 

 1. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a non-profit működés alapelvei szerint.

 

 1. Az Egyesület bankszámlája feletti aláírási és utalványozási jogot az elnök gyakorolja. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén a bankszámla feletti aláírási és utalványozási jogot az elnökség két tagja együttesen gyakorolja.

 

 1. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

 

 1. Az Egyesület az éves beszámolót a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. A beszámolót a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel fogadja el.

 

 1. Az Egyesület rendes tagjai évente tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

 

 1. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona mértékéig felel.

 

VIII.

 

Az Egyesület működésének nyilvánossága

 

 1. Az Egyesület a tagok és a határozatokban érintettek számára az V/5. pontban foglaltak szerint minden évben közzéteszi az egyesület szerveinek határozatát.

 

 1. Az egyesület irataiba a tagok szabadon betekinthetnek, azokat az irattározás helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban vagy írásban, aki nyolc (8) napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban biztosítja a betekintést.

 

IX.

 

Vegyes és Záró rendelkezések (Ptk. 3:83. § – 3:86. §)

 

 1. Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 1. a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 2. b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

 1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

 

 1. Az alapszabályra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 1. Az Alapszabály módosításait és az azokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály szövegét az Egyesület Közgyűlése a 2022. február hó 5. napján megtartott ülésén, a 27/2022. (II. 05.) számú határozatával fogadta el, és 2022. év február hó 5. napján lépteti hatályba.

 

 

 

 

 

Záradék: Alulírott Nagy Csaba Zsolt elnök, mint az Egyesület törvényes képviselője a jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

 

Kelt: Szekszárd, 2022. február hó 5. napján

 

 

 

 

  ………………………………………………

                        Nagy Csaba Zsolt

                           Egyesületi Elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közgyűlési jegyzőkönyv:

Jegyzőkönyv

 

A Közalkalmazotti Horgász Egyesület (székhelye: 7100 Szekszárd, Munkácsy u. 19/A.)

           

 1. február 5. napján 9 órakor tartott közgyűléséről

 

A közgyűlés helye: 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc u. 285.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján 45 szavazásra jogosult egyesületi tag.

Dinnyés István, az egyesület elnökségi tagja köszönti a megjelenteket, megnyitja a közgyűlést. Dinnyés István a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a meghívott 204 tagból 45 tag (22 %) jelen van, a megismételt közgyűlés határozatképes. Javaslatot tesz a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Levezető elnöknek Dinnyés Istvánt, jegyzőkönyv-vezetőnek Dr. Stier Éva Tündét, jegyzőkönyv-hitelesítőknek Haffner Bélát és Váradi Pétert javasolja. Felkéri a közgyűlést a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadására. A jelöltek elfogadták a jelöléseket. További javaslat, észrevétel nem érkezett. A nyílt szavazás eredményeként a közgyűlés a javasolt személyeket elfogadta. Támogató szavazatok száma: 44, ellenszavazat: 1, tartózkodás nem volt.

Olasz István felvetette, hogy a közgyűlés nem szabályszerűen lett összehívva, mert az alapszabály szerint a közgyűlést az egyesület székhelyén, vagy a székhely szerinti közigazgatási területen belül kell megtartani. Nagy Csaba elnök a felvetésre válaszolva elmondta, hogy a Covid járvány miatt érvényben lévő szabályok szerint tavaly decemberben és idén januárban, amikor a közgyűlés összehívását elkezdték, Szekszárdon nem találtak olyan alkalmas helyet, ahol a Covid járvány miatti szabályokat (elég nagy hely a másfél méteres távolsághoz stb.) be lehetett volna tartani. Az iskolákba pl. tornatermekbe, amik elég nagyok, nem lehetett bemenni. Az egyesület székhelye alkalmatlan, a Garay Gimnázium díszterme alkalmas lett volna, de az igazgató asszony a Covid járvány miatt nem járult hozzá, hogy a közgyűlést ott tartsuk meg. Próbálta megkeresni a Művészetek Házát, és a Művelődési Házat, de nem lehetett velük kapcsolatot teremteni, ők sem adtak ki termeket a járványhelyzet miatt. Nehéz olyan helyet találni Szekszárdon, ahol 200 ember elfér, tekintettel a járványhelyzetre is. Éttermekben sem tudnak befogadni 200 embert, így vetődött fel a kakasdi faluház, mert a horgásztó fele a szekszárdi, fele a kakasdi közigazgatási területen belül fekszik.

Dinnyés István, levezető elnök: kérem szavazzunk arról, hogy a közgyűlés hozzájárul-e a közgyűlés megtartásához. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés hozzájárul a közgyűlés megtartásához. Támogató szavazatok száma: 43 fő, ellenszavazat: 1 fő, tartózkodás: 1 fő.

A levezető elnök ezután ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A tervezett napirendi pontok:

 1. Az elnökség beszámolója a 2021. évi tevékenységről és a 2022. tervekről (Nagy Csaba elnök)
 2. Beszámoló a 2022. évi gazdálkodásáról és a 2022. évi tervekről (Erős Ádám)
 3. Felügyelő Bizottság beszámolója (Keresztes László)
 4. Fegyelmi Bizottság beszámolója (dr. Ferenczi József)
 5. A beszámolókkal kapcsolatos hozzászólások, kérdések, a beszámolók elfogadása
 6. Elnökségi, Felügyelő Bizottsági és Fegyelmi Bizottsági tagok választása (Gyuricza Mihály)
 7. Alapszabály módosítás és annak elfogadása (Nagy Csaba)
 8. Egyebek
 9. Határozathozatal

A levezető elnök felkéri a közgyűlést a napirendi pontok elfogadására. A napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. A napirendi pontokat a közgyűlés tagjai nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták. Támogató szavazatok száma: 45, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

Napirendi pontok tárgyalása:

 1. napirendi pont: Nagy Csaba elnök beszámolója a 2021. évi tevékenységről és a 2022. évi tervekről

Nagy Csaba elmondta, hogy az elmúlt év előtt a tagszám jelentősen lecsökkent, célunk az volt, hogy a taglétszámot emelni tudjuk. Célul tűztük ki, és olyan intézkedéseket is tettünk, ami a taglétszám növeléséhez hozzájárul, így eltöröltük a belépési díjat, módosítottuk a halőrzésnek a rendjét, megszüntettük az éjszakai két halőrt, csütörtöktől vasárnapig van csak nappali halőr. Folyamatossá tettük a tagfelvételt, ez ahhoz vezetett, hogy a tagság elkezdett gyarapodni. Az elmúlt időszakban, 2017-ben 134, 2018-ban 135, 2019-ben 175, 2020-ban 200, 2021-ben 210 fő felnőtt tagunk volt, ez nyílván csökkent, mert nem tudjuk, hogy hányan hunytak el. Ifjúsági tagunk 1 fő. Az egyesületi tagság korösszetétele: 90 év feletti tag 2 fő van, 80 felett 15, 50 év felett 46 fő van, 50 év alatt 30 tag. 15-20 új jelentkező van.

Másik feltétele az egyesület működésének a horgászvíz használatának lehetősége. A Gemenc Zrt. vezetőjével való jó kapcsolatbank köszönhetően 5 évre ismét sikerült szerződést kötni velük. A haszonbérleti szerződés 2.500.000 Ft+áfa, Öt évvel ezelőtt is ennyi volt. Tavalyelőtt 500.000 Ft-tal csökkent, három éven keresztül 2.000.000 Ft volt, most visszaállították az eredetit, így 2.500.000 Ft. Úgy volt, hogy a Gemenc Zrt. vezérigazgatója nyugdíjba megy, de mégsem ment. A FEHOVA is nagy energiát vont el tőlük, ezért csak november végén módosították a szerződést. Elkészült az új turisztikai létesítmény, van egy korszerű, tiszta helyiségünk, összehasonlíthatatlan a régivel. Itt van minden, 53.000 Ft az éves rezsiköltsége. A régi berendezést nem lehetett sehova tenni, az új bútorzatot a tagok adták össze, az egyesület vette a hűtőgépet, a heverőt és a mikrohullámú sütőt, tévé is van, kényelmes helyünk van. Annyit kellett bevállalni, hogy az épület környezetét és az épületet is óvjuk meg, a randalírozást akadályozzuk meg és hívjuk a rendőröket. A szemét kérdés korábban kardinális kérdés volt, ez a dolog megszűnt, a Zrt. úgy döntött, hogy a kukákat leszerelteti, és mindenki vigye haza a szemetét, így már nem feladatunk a szemét összegyűjtése.

Anyagi helyzetünk stabil, likviditási gondjaink nem voltak. Októberben még beleraktunk 15 mázsa pontyot a régi áron. A halárak elérték az 1.000 forintot, vagy még többet, ezért döntöttünk úgy, hogy inkább még belerakunk 15 mázsa halat a tóba. Az elmúlt időszakban is ilyen pénzmaradványaink voltak. A részletes pénzügyi beszámolót és tervet majd Ádám ismerteti.

A fogási eredmények: amikor ez a ciklus elkezdődött még Mágocsról hoztuk a halat, de beteges volt, kicsi is volt, korábban 60-70 mázsa halat telepítettünk, de volt, hogy csak 30 mázsát tudott adni a mágocsi cég. Jött egy másik lehetőség, a döbröközi Szeleburgi Kft, azóta onnan hozzuk a halat, azt hiszem, mindenki meg van elégedve, a nagysággal, az ízével, jó áron is kapjuk a halat.

Az öt év alatt 39.000.000 forintot fordítottunk haltelepítésre, telepítettünk ragadozó halakat is (balin, süllő). Egyéb vegyes halat nem tudunk telepíteni, korábban volt, hogy kaptunk ingyen, idén telepítési kényszerben vagyunk, 10 mázsányi vegyes halat kell telepítenünk, ősszel tudunk majd, már beszéltük erről a termelővel. A betelepített hal mennyiségének a 67 %-át 8.696 kg-ot fogtuk ki. Egyéb halból 592 kg-ot és 360 kg ragadozó halat, az elmúlt évben 46,5 kg volt az átlagos fogás.

A jelentős mennyiségű haltelepítés annak köszönhető, hogy sok a napijegyes horgászunk. A napijegyek teljes bevételét a telepítésre fordítjuk. 2020-ban 871, 2021-ben 884 napijegyes horgász volt, a napijegy ára 3.900 Ft volt. Az elmúlt évben csak pontyot telepítettünk 12.812 kg-ot, ami 9.200.000 Ft volt, az átlagára így 720 Ft, az összes kifogott ponty 12.740 kg, ami átlag 46,7 kg és ebből 67,5 kg-os fogás a tagoké. 15 jogi jegyes volt az elmúlt évben, ami 1.275.000 Ft bevétel, ők 530 kg-ot fogtak, a nyereség ebből 840.000 Ft. Korábban 20 körüli jogi jegyes volt, de megváltoztatták a jogszabályt, a tiszteletjegyek megszűntek, a jogi jegyeket csak névre szólóan lehet kiadni, ezt jogszabály írja elő. Egy jogi jegyes 5 embert jelölhet meg, és az öt ember közül csak egy horgászhat az adott napon. Gyakorlatilag azt foghat, amit az egyesületi tag, 37 kg volt az átlagos kifogott mennyiség a jogi jegyeseknél.

A napijegy 884 db volt, az ára 3.900 Ft volt. A napijegyesek fogtak 2.100 kg pontyot, 270 kg egyéb halat és 1-1 csukát, illetve süllőt. A kifogott hal értéke 1.314.000 Ft, a nyereség ebből 1.834.000 Ft. Átlagban 1 db halat fogtak, sokan voltak, akik nem fogtak semmit. Egy főre átlag 30 dkg jutott egyéb halból, 2,7 kg volt az átlagos fogott mennyiség.

A horgászrend: mindenki észrevette, hogy az elmúlt 1-2 évben megnövekedett az ellenőrzési tevékenység, többet ellenőriznek az ellenőrző hatóságok. Ellenőriznek a mi tagjaink is, de a miénk korlátozott, legfeljebb arra hívhatja fel a figyelmet, hogy szabályosan horgásszon, ne három bottal. A társadalmi halőrzés megszűnt, mert vizsgát kell tenniük a társadalmi halőröknek, de a vizsgázottak nem vállalták újra a vizsgát. Két személyt találtunk a Ferenczi Kis Istvánt és Rigó Lászlót, aki vállalta hivatásos halőrként. Megnövekedett a vétségek száma. Akik az egyesület fegyelmi bizottsága elé kerültek, azok enyhébb vétséget követtek el, így nem volt nagy büntetés, de van aki mindjárt a megyei hatóság elé került, megbüntették 50.000 Ft-tal, mert a kifogott halat természetvédelmi értékén számoltak, így egy ponty kilója 15.000 Ft. Aki nem írta be a kifogott halat, annak ennyibe került és még vissza is kellett engednie. A túlfogások is a horgászrend megsértésének minősülnek, a havi penzumot is át szokták lépni 1-2 hallal, ilyenkor szoktam telefonálni, hogy a jövő hónapban kevesebbet fogjon a horgász. Jelen pillanatban az egyesület a összes hatósági engedély birtokában van, a vízjogi engedélyre várunk még, ezt a haszonbérleti időszakra adja ki a hatóság, ez még a hatóságnál van, de mindennel rendelkezünk, ami ehhez szükséges. Rendelkezünk a halgazdálkodási tervvel is, meg lett hosszabbítva a pontyfogási időszak.

Hódkérdés: sajnos tenni ellene nem tudunk, nekünk kevesebb kárt csinál, mint a Gemencnek, de az erdészet azt mondja, hogy ő viselni köteles a kárt. Országosan is nagyon elszaporodott a hód, ezért valószínűleg vadászhatóvá fogják tenni, vagy lehet likvidálni, a mi tavunkban sincs semmi keresnivalója a hódnak.

Nagy bürokrácia alakult ki az elmúlt öt évben, nagyon sok hatóságnak kell adatot szolgáltatni és megküldeni a dolgainkat. A múltkori elnökségi ülésen döntöttünk bizonyos várható dolgokról, hogy a tagság megbecsültebb legyen, mint az elmúlt években, mert sokszor előfordult, hogy az emberek beléptek, aztán visszalépte. Ezért úgy gondoltuk, hogy visszaállítjuk a belépési díjat az új tagok részére, az egyszeri belépési díj 20.000 Ft lenne, máshol drágább. Az utóbbi 7 évben nem emelt tagdíjat az egyesület, de a hal beszerzési árai a duplájára emelkedtek, ezért 5.000 Ft-os területi díj emeléssel számoltunk, 28.000 Ft-ról 33.000 Ft-ra emeltük, a napijegyet 3.900 Ft-ról 4.400 Ft-ra, a jogi jegyet szintén 5.000 Ft-tal 90.000 Ft-ra emeltük.

Halgazdálkodási tervet kell csinálni, ennek megfelelően 110 mázsás pontytelepítés várható ebben az évben. Ezt a mennyiséget túl lehet lépni, de ennyit bele kell tenni a tóba, teszünk bele keszeget ősszel, és ragadozó halakat is kell tenni, egynyaras süllőket tesszük bele, mert a kétnyaras egységára 4.000 Ft.

Az idei évben, ha a járványhelyzet is úgy alakul, akkor komolyan kell foglalkozni a tó befolyó rendszerének a rendbe tételével. A zsilip körüli szakaszt talán társadalmi munkában javítjuk ki. Kötelezettségünk ezt megtenni, mert a vízjogi engedélyben is elő lesz írva.

 1. napirendi pont

Dinnyés István, levezető elnök: felkérem Erős Ádámot, hogy tartsa meg a beszámolót a 2021. évi gazdálkodásról és a 2022. évi költségvetésről.

Erős Ádám: a pénzügyi helyzetünkről az elnök úr már nagyjából beszélt. Látható a taglétszámunk a bevételi sorokban, a bevételünk jelentős volt, a legkisebb összeg az egyéb bevétel, ez az szja 1%-a, ezúton köszönjük a tagoknak.

A kiadás oldal: az egyéb fenntartási költség és az egyéb kiadási költség kicsit magasabbak lettek, mert végre kellett hajtani egy mederkotrást, és az Eon is felújítást végzett a lámpáknál. Volt a töltésen a hódok miatt egy gödör, ezért földmunkát kellett megrendelni. A kaszálás 66.000 Ft volt két körben, a fű és nád 390.000 Ft. Az egyéb költségnek még az az oka, hogy tavaly a Bálint Horgászboltot kértük meg az engedélyek kiadására, a megbízási díj 1.000 Ft/jegy volt, és ennek adó vonzata is volt. Az árusítás 250.000 Ft-ba került az egyesületnek, az idei évben is így lesz, a tagok elégedettek voltak ezzel a megoldással.

Nyereségesek vagyunk, jól gazdálkodunk, mindent tudunk finanszírozni, tartalékunk 4.169.728 Ft, már öt éve nem kellett feltörni a betétet, ez nagyon pozitív dolog.

A 2022. évi gazdálkodási tervről: a tagságot 200 főre terveztünk, ezt abszolválni tudjuk. A tervben mind a napijegy, mind a területi jegy az új áron van számolva. A várható bevétel: 15.630.500 Ft, egyéb bevételnek 300.000 Ft-ot számoltunk, ez az új belépők belépési díja, új belépőnek 15 főt kalkuláltunk be. Nehéz előre megszűrni, hogy hányan lesznek új belépők.

A kiadások: 110 mázsa ponty és süllő, ez a becsült ár, jelenlegi árak szerint 110 mázsa ponty 9.900.000 Ft lesz. Borzalmas áremelkedések vannak itt is, a tóbérlet 3.175.000 Ft, ez egy jó ár, örülünk, hogy a büfét nem nekünk kell üzemeltetni. Fenntartási költségek: nem lehet tudni, hogy mennyi lesz, a tavalyi alapján kaszálásra, egyéb munkákra stb. 1.200.000 Ft elég lesz. Egyéb költség 300.000 Ft, ez a Bálint Horgászbolt megbízási díja. Tavaly 164 jegyet adott ki, ennek a megbízási díjnak az összegét terveztük be a jövő évre is. Pozitív eredménnyel számolunk, ami 6.644.586 Ft pénzmaradványt eredményezne. A jegyárak emelései fedezni tudják majd a megemelkedett árakat. Szeretném megemlíteni, hogy három horgásztársunk körbe ment egy hete a tónál és kitakarított, köszönjük nekik.

 1. napirendi pont

Dinnyés István, levezető elnök: Felkérem Haffner Bélát, a Felügyelő Bizottság tagját, hogy tartsa meg a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

Haffner Béla: az elnök úr beteg és nem tudott megjeleni. A 2021. évi munkáról: a bizottság feladatai részt venni az elnökségi üléseken, és vizsgálni a gazdálkodást. Megvalósulás: a bizottság elnöke rendszeresen részt vesz az elnökség ülésein, minden haltelepítésen képviseltettük magunkat. Az egyesület gazdálkodását folyamatosan monitoroztuk, illetve átfogó ellenőrzést tartottunk, szabálytalanságot nem állapítottunk meg.

 1. napirendi pont

Dinnyés István, levezető elnök: Felkérem dr. Ferenczi Józsefet, a Fegyelmi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.

Dr. Ferenczi József: két év fegyelmi helyzetéről számolunk be, az elmúlt két évben 6 fegyelmi ügyet tárgyaltunk, ezek vegyesek, de jellemző az adminisztrációs hiba. A felelősség szempontjából két csoportra osztanám, az egyik, ami a helyi horgászrendbe, a másik, ami a jogszabályba és az országos horgászrendbe ütközik. A helyi horgászrend megsértése a Fegyelmi Bizottság hatásköre. Tipikusan a kifogott hal beírása és a havi kontingens betartása a gond. Elég sok ilyen volt, volt olyan, hogy a beíró kartonra nem jegyzett be, vagy a fogási naplóba, vagy túllépte a havi kontingenst és fogott halat, a hat fegyelmi ügy ebbe sorolható. Volt olyan, ami az országos horgászrendet sérti, a fogási naplóban nem írta be a kifogott halat, a halőr ilyenkor a halgazdálkodási hatóság felé tette meg a bejelentést. Volt olyan is, hogy nem írta be, de a szákban ott volt a fogott ponty és még a kontingensen felül is volt. Amikor az országos horgászrendbe ütközik a vétség, akkor minden esetben tegyék meg a feljelentést a halászati hatósághoz. Maradjon meg az egyesület fegyelmi szervénél, ami a mi szabályainkat megsértette, visszatartó erővel bírna a hasonló szabálytalanságokkal szemben. A meghallgatáson azt mondja a horgásztárs, hogy elfelejtettem, előfordulhat, de csak ritka esetben. Amikor elkezdjük a horgászatot, bekarikázzuk a dátumot, amikor kifogjuk, bejegyezzük a fogási naplóba és utána dobom vissza a szereléket, nem úgy, hogy bedobom és utána írom be, mert elfelejti. Volt olyan, aki nem írta be se a kartonra, se a naplóba, de el akarta vinni a halat, de a halőr elkapta. Azzal védekezett, hogy a szomszédja rosszul lett, és a felesége hívta, hogy jöjjön haza. Kérdeztük tőle, hogy a helyünkben elhinné, azt mondta, hogy nem. Igyekszünk az elkövetett vétség súlyának megfelelően hozni a döntéseinket. A kartonra be nem írás 3 hónap, a kontingens túllépése 1 hallal 3 hónap, 2 hallal 6 hónap eltiltás. Ha valaki a fogási naplóba nem írja be, az lopásnak minősül és a hatóság gyakran ellenőrzi, van, hogy az adóhatósággal együtt. Kérjük a szabályok betartását.

 1. napirendi pont

Dinnyés István, levezető elnök: Köszönjük a beszámolókat. A beszámolókhoz hozzászólás, kérdés, indítvány van?

Jakab József: elnök úrtól kérdezi, 210 fő tagság volt, hogy lehet, hogy 4 alkalom volt a fejenkénti halőrzés? Hogyan gondolták a mederkotrást, kézi erővel, vagy hogyan, mert a csapat jó része idős.

Nagy Csaba, elnök: a halőrzés: tavalyi év lehetővé tette a korösszetétel és a tagság ismeretében, hogy a halőrzést úgy tudtuk megcsinálni, hogy a legidősebbek ne menjenek. Ahhoz képest nagy előre lépés, hogy korábban éjszakai halőrzéshez 8-szor is rákerült a sor egy-egy tagra, ahhoz képest is, hogy ha hasonlítjuk magunkat más egyesülethez, például Szálkán minden hónapban van őrzése egy tagnak. Nem tudjuk még idén hogy lesz, mert nem tudjuk még a tagságot. Úgy gondolom, hogy a négy alkalom marad, nem lesz több. Úgy szeretnénk, hogy egész héten legyen nappali halőrzés, de napijegyes horgászat nem lesz hétfőtől szerdáig. Március környékén lesz telepítés, ezt akkor lehet, ha a haltenyésztő áthelyezi a halat a téliből a tavasziba. Sokan úgy gondolják, hogy ha jövőre már úgysem lesz tag, akkor decemberben már nem megy őrizni. Nem tudjuk azt sem, hogy befagy-e a tó. Akkor tudnánk a halőrzésre ütemtervet készíteni, ha ismert a tagság. Elv volt az is, hogy szabadságot se kelljen kivenni. Aludhat is az őr a szobában, a lényeg, hogy valaki legyen a tónál, ezért volt az, hogy a fiatalabbak voltak kinn éjszaka, hogy tudjon másnap dolgozni menni. Az idősebbek kerültek nappali beosztásra, igyekszünk figyelembe venni, hogy valakinek csak szombaton jó, minél kevesebb legyen.

A kotrás: senki nem mondhatja, hogy igénybe vesszük a társadalmi munkát. A szemétszedés sem társadalmi munka már. Évek óta nincs komolyabb társadalmi munka, ha valaki végigmegy a befolyásnál, be vannak dőlve a fák. Természetes vízfolyás van, körbe fák, azt nem tudjuk kikotorni, mert a gép nem tud bemenni, de a kidőlt fát félretesszük, feltöltjük. A Rák patak folyamatosan mélyül, már magasabb a tó, mint a patak, de nekünk ez az egyetlen vízpótlásunk, hiába nyitották ki a zsilipet, nem jött a víz, csak ősszel, de végül sikerült feltölteni. A hód a tó vízszintje felett kialakít egy barlangot, ott van az egész hódcsalád, tehát nem fogja megbontani a töltést. Ilyen társadalmi munkára gondoltunk, hogy elhordani a fát, hogy körbe lehessen menni.

Hanák István: mi történt azokkal, akik nem jelentek meg az éjszakai halőrségen, van-e ebből bevétel? Fel kellene hívni a napijegyet kiadók figyelmét, hogy ne fogadják el azt, hogy majd a vevő írja rá a napijegyre a dátumot, és mégsem megy ki, hanem szerdán találkozunk vele, amikor nem lehetne ott.

Nagy Csaba, elnök: halőrség: mi történik velük? Öt éve olyan döntést hoztunk, hogy aki nem veszi fel a halőrzést, az 7.000 Ft-ot köteles befizetni, mert különben az elnök három hónapra bevonja az engedélyét. Minden héten kimegyek és megnézem a jelentéseket, és felhívom, hogy miért nem volt ott. Ádámnak szólok, hogy befolyik-e a pénz, ez az egyéb rovatban van. Általában befizetik. Fel is vetném itt, hogy ha dönthetnék róla, hogy felemeljük a büntetést 10.000 Ft-ra. Emiatt nem indítunk fegyelmi eljárást, eddig 7.000 Ft volt a büntetés, erről mindenkinek kimegy a levél, de volt, hogy nem kapta meg a levelet. Vagy nem lehetett rendesen elolvasni a dátumot. Olyan is volt, hogy egy nap meg három ember volt, de nem volt ez annyira sok eset. Balogh István csinálta a beosztást, de volt, hogy rosszul írta, reméljük, hogy idén nem lesz ilyen.

A napijegyről: a tónál lévő személyzet nem hajlandó árulni. Akik árulják ingyen, tudják, hogy hogyan kell kiállítani, de volt, hogy tévedtek, valóban, de mindig szólunk nekik. Ez benne van.

Kérdés: a halőr nem mondhatja a kollegának, hogy a helyi horgászrend alapján menjen el? Legyen a halőr kötelessége, hogy állítsa ki a napijegyet.

Nagy Csaba, elnök: nem egyszerű a napijegy, mert a horgásztónál inkább ügyelet van, gyakorlatilag nem nézhetjük meg a napijegyet. A tagok egy része nem vállalná el, hogy ott pénzt kezel, és napijegyet árul. Ennek pénzkezelési vonzata van, másrészt ki számolja el, ki számoltatja el a halőrt? Ezt mindenki ingyen csinálja. Ki csinálná az ellenőrzést, ki vállalná a felelősséget?

Olasz József: az erdő alatti tábláról. Van ott egy behajtani tilos tábla, de volt már olyan, hogy én is beljebb álltam, és szóltak, hogy ki kellene tenni, hogy mozgáskorlátozott bemehet, egy kiegészítő táblát. Aki harcsázik, az szabálytalanul megy be.

Nagy Csaba, elnök: én megengedném mindenkinek, de két éve az volt, hogy ellopják a halat, ebben kellene döntést hozni, megcsináltattam a hidat, hogy a halőrök körbe tudják járni a tavat, de autóval is körbe lehet menni. Aki a spiccig horgászik, az nem megy be autóval, és csak az mehet be, aki a spiccen túl horgászik. Ezt a horgászoknak meg kellene engedni, hogy bemenjenek. A Gemenc hozzájárul, a táblának az a szerepe, hogy ne menjenek be a turisták.

Ferenczi Kis István: új halőr vagyok. A halőrzéssel kapcsolatban pár dolgot szeretnék elmondani. Alapvető problémánk a fogási napló vezetése, az esetek 60 %-ában a dátum nincs bejelölve, mert azt mondja, hogy nincs nálam toll, de erre oda kell figyelni, mert a halászati felügyelő ezért durva büntetéseket szokott kiszabni. A fogás beírása: Ferenczi úr elmondta, hogy hogyan kellene ennek történnie. Ha meg akarjuk tartani a halat, a szákba tesszük, és addig a szerelést nem dobjuk vissza, mert elmaradhat a beírás. Ettől az évtől kezdve már jobban figyelünk. Én a fogási napló ellenőrzésekor beírom a napló hátuljára, hogy ellenőriztem és hogy mikor. Mindenki figyelmét felhívnám, hogy a szabályos dolgokra figyeljenek oda, és ha azt látja, hogy a horgásztárs szabálytalan, akkor szóljon. Halőrzés: a társadalmi halőri vizsgák megszűntek, nem kell vizsgát tenni, akinek már megvan, és van kedve, az lehet társadalmi halőr. Kocsival való bejárás: ezt valahogy szabályozni kellene, írjuk le, hogy pl. a halőr bemehet. Javaslat: a következő évi területi engedélyt úgy kellene kiadni, hogy addig érvényes, amíg az állami horgászengedély érvényes, nehogy baj legyen belőle. Köszönöm szépen.

Olasz István: a Fegyelmi Bizottsághoz: meg lehet-e tudni, hogy ki volt az, akivel gond volt? A költségvetéssel kapcsolatban: benzinköltség és az útiköltség hány főt érint?

Erős Ádám: az útiköltség: Rigó László halőrt, az elnököt és engem érint. A halőrrel havi elszámolásban vagyunk, a NAV szerinti üzemanyag elszámolással és amortizációs költséggel. Rigó László 240.000 Ft-ot jelentet, a maradék 100.000 Ft, Nagy Csabáé és az enyém, Döbröközre járunk, én megyek Kakasdra a napijegyet elszámolni. A telefonköltség 50.000 Ft, Csabával telefonon intézünk mindent. 25.000 Ft elszámolási lehetőségünk van minden egyes évben, így jön ki az 50.000 Ft.

Dr. Ferenczi József: a fegyelmi ügyeknél korábban is foglalkoztunk vele, olyan formában, hogy a fegyelmi határozatot a hirdető táblára kitennénk, de rájöttünk, hogy ettől nem lesz szabályosabb a horgászat, valamint emberi jogokat sért. Problémás lenne ez mindenképpen. Nem megyünk ennek a témának neki, mert érdemét nem látom. Egy kényes dolog: ez egy közgyűlés, ha valaki szót kér és kap, akkor álljon fel, és mondja meg a nevét.

Vezetőséghez egy problémát vetnék fel: a jelenlegi szabályok szerint 18.000 Ft a tagsági díj, azért mert ebben benne van a tóbérleti díj. Sokan vannak, akik nem akarnak bérletet váltani, de a tagsági viszonyukat meg szeretnék tartani. Határozatot kellene hozni abban a kérdésben, hogy a tagsági jogviszony fenntartásáért 3-5 eFt-ot lehetne fizetni.

Nagy Csaba, elnök: volt már róla szó, a jogfenntartó tagdíj bevezetéséhez az alapszabályt módosítani kell.

Dinnyés István, levezető elnök: kérem, kézfenntartással szavazzunk arról, hogy legyen-e jogfenntartó díj. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatot elfogadta. Támogató szavazatok száma: 43, tartózkodott 2 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem, kézfenntartással szavazzunk arról, hogy a jogfenntartó díj összege 3.000 Ft legyen, melyet minden év február 28-ig kell megfizetni. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés a javaslatot elfogadta. Támogató szavazatok száma: 41, tartózkodott 4 fő.

Susztek István: az elnökség tervezi-e a tiszteletbeli tagság felülvizsgálatát?

Nagy Csaba, elnök: a tiszteletbeli tagság egy megköszönése a munkának, kevés tiszteletbeli tagunk van: az Enyedi István és a Balogh István.

Susztek István: hogy lehet valaki tiszteletbeli tag, akinek fegyelmi eljárása volt, erre irányult a kérdés.

Nagy Csaba, elnök: tudom miről van szó, a Balogh Pista három hónapra el lett tiltva. Ez az elsők között volt, elfelejtette beírni a fogást, bevontuk az engedélyét három hónapra. Tudom, hogy sokan haragudnak rá, de csinált annyi mindent az egyesületért, hogy tiszteletbeli tag legyen. Ha valaki úgy gondolja, akkor tegyen rá javaslatot, hogy vonják vissza a tiszteletbeli tagságát, de én úgy gondolom, hogy azzal, hogy ő tiszteletbeli tag lett, részt vehet a közgyűlésen, de nem szavazhat, korlátozott jogai vannak.

Susztek István: de nem fizet.

Nagy Csaba, elnök: olyan emberek az egyesület tiszteletbeli tagjai, pl. a volt elnök, aki sokat tett az egyesületért. Ne személyeskedjünk, öt éve tettem rá javaslatot, a volt elnökök lettek a tiszteletbeli tagok, Balogh Istvánnak fel lett ajánlva, hogy ne legyen sok gond vele.

Hucker Zoltán: a halőrzéssel kapcsolatban: van egy kijelölt hely, kellene egy tábla, amit a halőr magával vihetne. Nem lehetne azt, hogy a halőr is benézhet a táskájába, az autóba. Én láttam olyan példát, hogy hány pontyot vitt, ki tudja hányszor csinálta. Valahogy ellenőrizni kellene, nagyon le van húzva a tó, még nem volt olyan, hogy ne tudtam volna pontyot vinni.

Nagy Csaba, elnök: a fogási eredmények nem azt mutatják, hogy le lenne húzva a tó.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem, hogy Nagy Csaba elnök beszámolójának elfogadásáról kézfenntartással szavazzunk. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 1 fő tartózkodásával a beszámolót elfogadta. Támogató szavazatok száma: 44, tartózkodott 1 fő, ellenszavazat nem volt.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem, hogy a 2021. évi gazdálkodásról és a 2022. évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadásáról kézfenntartással szavazzunk. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 3 fő tartózkodásával a beszámolót elfogadta. Támogató szavazatok száma: 42, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 3 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem, hogy a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadásáról kézfenntartással szavazzunk. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 1 fő tartózkodásával a beszámolót elfogadta. Támogató szavazatok száma: 44, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 1 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem, hogy Dr. Ferenczi József, a Fegyelmi Bizottság elnöke beszámolójának elfogadásáról kézfenntartással szavazzunk. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 2 fő tartózkodásával, egy ellenszavazattal a beszámolót elfogadta. Támogató szavazatok száma: 42, ellenszavazat 1 fő, tartózkodott 2 fő.

 1. napirendi pont

Dinnyés István, levezető elnök: Felkérem Gyuricza Mihályt, hogy tegye meg javaslatát az elnökre, az elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság új tagjaira.

Gyuricza Mihály: elnöknek Nagy Csabát, elnökségi tagoknak dr. Stier Éva Tündét, Dinnyés Istvánt, Nyárai Miklóst, Erős Ádámot, Nagy Miklóst, Teleki Andrást javaslom. A Felügyelő Bizottság elnökének Keresztes Lászlót, tagjainak Gárdi Gábort és Haffner Bélát javaslom. A Fegyelmi Bizottság elnökének dr. Ferenczi Józsefet, tagjainak Szegedi Lászlót, Kovács Istvánt, Mercsényi Gyulát és Saárossy Györgyöt javaslom.  

Dinnyés István, levezető elnök: egyéb javaslat bármelyik tisztségre, más jelöltekre? Megállapítom, hogy más jelöltekre nincs javaslat.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem, hogy kézfenntartással szavazzunk Nagy Csaba elnökké választásáról. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy Nagy Csabát a közgyűlés 1 fő tartózkodásával, 1 ellenszavazattal elnökké megválasztotta. Támogató szavazatok száma: 43, ellenszavazat 1 fő, tartózkodott 1 fő.

Olasz István: engem is kérdeztél, hogy legyek-e elnökségi tag.

Nagy Csaba, elnök: az tómesteri feladat lett volna, nem voltál felkérve, mindenkivel beszéltem, hogy hogyan áll, nem felkérve lett, hanem beszéltem vele róla, hogy vállalná-e. A jelölő bizottság feladata, hogy ismertesse a jelölteket, és nyilatkoztatni, hogy elvállalja-e.

Susztek István: itt olyan dolgok forognak fenn. Először is kezdeném a szabályzatunkkal, ami lehetővé teszi azt, hogy bárki javasoljon bármilyen embert a pozíciókra, itt nevek, szavak, bizottság nincs is benne, úgy ahogy itt le van írva minden. Felkeresi azt az embert, aki vállalni akarja, én javasoltam a vezetőségbe négy embert, az ő nevük nem hangzott el. Nekik is lehetőségük van, a vezetőink nincsenek tisztában azzal, hogy mi van az alapszabályban. Javasoltam embereket is, Mercsényi Gyulát elnöknek, Dávid Ottót elnökségi tagnak, Olasz Istvánt titkárnak, Teleki Andrást elnökségi tagnak. Dr. Stier Éva nem is tagja az egyesületnek.

Dr. Stier Éva Tünde: 5 éve tag vagyok.

Susztek István: vártam, hogy elhangzanak-e ezek a nevek. Legyen fair a közgyűlés.

Többen beszélnek egyszerre, nem követhető. Susztek István vitatja a jelöléseket. Dinnyés István elmondja, hogy megkérdezte, hogy van-e más jelölt bármelyik tisztségre, akkor nem volt más javaslata senkinek, a lehetőség adott volt, most azonban már a szavazás zajlik, nem lehet új személyekre javaslatot tenni. Kéri, hogy kézfenntartással folytassuk a szavazást a jelöltekre.

Dinnyés István, levezető elnök: A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 9 fő tartózkodásával, 2 ellenszavazattal elnökségi tagokká választotta dr. Stier Éva Tündét, Dinnyés Istvánt, Nyárai Miklóst, Erős Ádámot, Nagy Miklóst és Teleki Andrást. Támogató szavazatok száma: 34, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 9 fő. A közgyűlés 3 fő tartózkodásával, 2 ellenszavazattal a Felügyelő Bizottság elnökének választotta Keresztes Lászlót, tagjainak Gárdi Gábort és Haffner Bélát. Támogató szavazatok száma: 40, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 3 fő. A közgyűlés 9 fő tartózkodásával a Fegyelmi Bizottság elnökének dr. Ferenczi Józsefet, tagjainak Szegedi Lászlót, Kovács Istvánt, Mercsényi Gyulát és Saárossy Györgyöt választotta. Támogató szavazatok száma: 36, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 9 fő.

 1. és 8. napirendi pont

Nagy Csaba, elnök: módosítani szükséges az alapszabályt, az új elnökségi, Felügyelő Bizottsági tagok és a jogfenntartói tagdíj miatt. A tiszteletbeli tagok közül Kékesi János elhunyt, javaslom, hogy Simon Flóriánt tiszteletbeli taggá válasszuk.

Dinnyés István, levezető elnök: kérem, hogy kézfenntartással szavazzunk Simon Flórián tiszteletbeli taggá választásáról. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 1 fő tartózkodásával Simon Flóriánt az egyesület tiszteletbeli tagjának megválasztotta. Támogató szavazatok száma: 44, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 1 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: elhangzott az a javaslat, hogy a halőri feladata elmulasztása esetén a büntetés 10.000 Ft legyen. Kérem, hogy kézfenntartással szavazzunk a javaslatról. A javaslathoz módosítási javaslat, észrevétel nem érkezett. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 2 fő tartózkodásával a javaslatot elfogadta. Támogató szavazatok száma: 43, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 2 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: elhangzott az a javaslat, hogy akinek fegyelmi ügye volt, az ne lehessen tiszteletbeli tag.

Borda Károly: egyetértek a javaslattal, az alapszabályban nem lehet tiszteletbeli tag, akinek akár az egyesületi vizeken, akár egyéb helyen vétségi, fegyelmi ügye volt.

Dinnyés István: Kérem, hogy kézfenntartással szavazzunk a javaslatról, ne lehessen tiszteletbeli tag az, akinek bárhol a horgászattal összefüggésben vétségi, fegyelmi ügye volt. A szavazás eredményeként megállapítom, hogy a közgyűlés 3 fő tartózkodásával, egy ellenszavazattal a javaslatot elfogadta. Támogató szavazatok száma: 41, ellenszavazat 1 fő, tartózkodott 3 fő.

Susztek István: az alapszabályban hiányosságok vannak.

Többen beszélnek egyszerre, nem érthető.

Dr. Stier Éva Tünde: új Polgári Törvénykönyv lépett hatályba, illetve megváltoztak az egyesületekre és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok, ezért 2017 után módosítani kellett az egyesületek alapszabályait. Az egyesület alapszabályát többször nem fogadta el a cégbíróság, ezért 2018-ban módosítani kellett. A jelenlegi alapszabályt a bíróság elfogadta. Susztek István a korábbi, már nem hatályos alapszabályra hivatkozik.

 1. napirendi pont

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem a közgyűlést, hozzon határozatot a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyekről. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

1/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés levezető elnöke Dinnyés István, jegyzőkönyvvezetője dr. Stier Éva Tünde, jegyzőkönyv-hitelesítői Haffner Béla és Váradi Péter.

Támogató szavazatok száma: 44, ellenszavazat 1, tartózkodás nem volt.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem a közgyűlést, hozzon határozatot arról, hogy hozzájárul-e a közgyűlés megtartásához. Kérem kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

2/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

Támogató szavazatok száma: 43 fő, ellenszavazat: 1 fő, tartózkodás: 1 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Kérem a közgyűlést, hozzon határozatot az elfogadott napirendi pontokról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

3/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés napirendje a következő:

 1. Az elnökség beszámolója a 2021. évi tevékenységről és a 2022. évi feladatokról (Nagy Csaba elnök)
 2. Beszámoló a 2021. évi gazdálkodásáról és a 2022. évi költségvetésről (Erős Ádám)
 3. Ellenőrzési Bizottság beszámolója (Keresztes László)
 4. Fegyelmi Bizottság beszámolója (dr. Ferenczi József)
 5. A beszámolókkal kapcsolatos hozzászólások, kérdések, a beszámolók elfogadása
 6. Elnökségi, Felügyelő Bizottsági és Fegyelmi Bizottsági tagok választása (Gyuricza Mihály)
 7. Alapszabály módosítás és annak elfogadása (Nagy Csaba)
 8. Egyebek
 9. Határozathozatal

Támogató szavazatok száma: 45, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

Dinnyés István, levezető elnök: Javaslom határozat meghozatalát Nagy Csaba elnök beszámolójának elfogadásáról.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Nagy Csaba elnök beszámolóját a 2021. évi tevékenységről és a 2022. évi feladatokról elfogadta.

Támogató szavazatok száma: 44, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 1 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Javaslom határozat meghozatalát az egyesület 2021. évi gazdálkodásáról és a 2022. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

5/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Erős Ádám beszámolóját az egyesület 2021. évi gazdálkodásáról és a 2022. évi költségvetéséről elfogadta.

Támogató szavazatok száma: 42, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 3 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Javaslom határozat meghozatalát Haffner Béla, a Felügyelő Bizottság tagja beszámolójának elfogadásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

 

 

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

6/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját a Felügyelő Bizottság 2021. évi tevékenységéről elfogadta.

Támogató szavazatok száma: 44, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 1 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Javaslom határozat meghozatalát Dr. Ferenczi József, a Fegyelmi Bizottság elnöke beszámolójának elfogadásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk. A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

7/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Dr. Ferenczi József beszámolóját a Fegyelmi Bizottság 2021. évi tevékenységéről elfogadta.

Támogató szavazatok száma: 42, ellenszavazat 1 fő, tartózkodott 2 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Nagy Csaba Zsolt elnökké választásáról.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

8/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Nagy Csaba Zsoltot elnökké választotta.

Támogató szavazatok száma: 43, ellenszavazat 1 fő, tartózkodott 1 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát dr. Stier Éva Tünde elnökségi taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

9/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés dr. Stier Éva Tündét az elnökség tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 34, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Dinnyés István elnökségi taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

10/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Dinnyés Istvánt az elnökség tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 34, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Nyárai Miklós elnökségi taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

11/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Nyárai Miklóst az elnökség tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 34, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Erős Ádám elnökségi taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

12/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Erős Ádámot az elnökség tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 34, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Nagy Miklós elnökségi taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

13/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Nagy Miklóst az elnökség tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 34, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Teleki András elnökségi taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

14/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Teleki Andrást az elnökség tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 34, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Keresztes László Felügyelő Bizottság elnökének választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

 

 

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

15/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Keresztes Lászlót a Felügyelő Bizottság elnökévé választotta.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Haffner Béla Felügyelő Bizottsági taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

16/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Haffner Bélát a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 40, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 3 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Gárdi Gábor Felügyelő Bizottsági taggá választásáról. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

17/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Gárdi Gábort a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 40, ellenszavazat 2 fő, tartózkodott 3 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát arról, hogy a Fegyelmi Bizottság elnökének dr. Ferenczi Józsefet választjuk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

18/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés a Fegyelmi Bizottság elnökének dr. Ferenczi Józsefet választotta.

Támogató szavazatok száma: 36, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Szegedi László Fegyelmi Bizottsági taggá választásáról.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

19/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Szegedi Lászlót a Fegyelmi Bizottság tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 36, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Kovács István Fegyelmi Bizottsági taggá választásáról.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

20/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Kovács Istvánt a Fegyelmi Bizottság tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 36, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Mercsényi Gyula Fegyelmi Bizottsági taggá választásáról.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

21/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Mercsényi Gyulát a Fegyelmi Bizottság tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 36, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát Saárossy György Fegyelmi Bizottsági taggá választásáról.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

22/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Saárossy Györgyöt a Fegyelmi Bizottság tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 36, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 9 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Javaslom határozat meghozatalát Simon Flórián tiszteletbeli taggá választásáról. Kérem kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

23/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés Simon Flóriánt a Közalkalmazotti Horgász Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta.

Támogató szavazatok száma: 44, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 1 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom határozat meghozatalát arról, hogy a halőri feladat elmulasztása esetén a büntetés 10.000 Ft legyen. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

24/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés döntése alapján a halőri feladatok elmulasztása esetén 10.000 Ft bírságot kell kiszabni.

Támogató szavazatok száma: 43 fő, ellenszavazat nem volt, tartózkodik: 2 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Javaslom határozat meghozatalát arról, hogy akinek vétségi, fegyelmi ügye volt, az ne lehessen tiszteletbeli tag. Kérem kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

25/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés döntése alapján nem lehet tiszteletbeli tag az, akinek bárhol a horgászattal összefüggésben vétségi, fegyelmi ügye volt.

Támogató szavazatok száma: 41 fő, ellenszavazat 1 fő, tartózkodik: 3 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: Javaslom határozat meghozatalát arról, hogy az egyesület bevezeti a jogfenntartói tagdíjat, melynek összege évi 3.000 Ft, befizetése minden év február 28-ig esedékes.

A közgyűlés nyílt szavazással meghozta az alábbi határozatot:

26/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés döntése alapján 2022-ben bevezetésre kerül a jogfenntartói tagdíj, melynek ára évi 3.000 Ft. A jogfenntartói tagdíj összegének befizetése minden naptári év február 28. napjáig esedékes.

Támogató szavazatok száma: 41, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 4 fő.

Dinnyés István, levezető elnök: javaslom az alapszabály elfogadott módosításáról határozat meghozatalát. Kérem, kézfenntartással szavazzunk.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

27/2022. (II. 05.) számú határozat

A közgyűlés az Alapszabály előterjesztett módosításait elfogadta.

Támogató szavazatok száma: 41, ellenszavazat nem volt, tartózkodott 4 fő.

 

 

A levezető elnök megköszöni a megjelentek munkáját és a közgyűlést 11 óra 10 perckor bezárja.

 

Kelt: Kakasd, 2022. február 5.